Ohjelmisto- ja pilvianalytiikka IT-hallintamallin kehityspalvelut

IT-hallintamalli

Crayonin ainutlaatuinen IT-hallintamallin kehityspalvelu auttaa asiakkaitamme tehokkaan ohjelmistojen ja pilvipalveluiden elinkaarihallinnan ja optimoinnin toteuttamisessa.

IT-toimintoon kohdistuu jatkuvasti muutospaineita, joihin syynä voivat olla esimerkiksi organisaation ja/tai IT-strategian muutokset sekä huomiot siitä, että nykyiset toimintamallit eivät enää ole riittäviä. Käytännön esimerkkejä tällaisista tilanteista voivat olla päätökset fuusioitumisesta toisen yrityksen kanssa, pilviteknologioiden käyttöönotto tai nykyisten toimintamallien aiheuttamat kustannusriskit ja ylimääräiset menot.

Monilla organisaatioilla on yhteisiä liiketoimintaan liittyviä tavoitteita tai haasteita, joiden saavuttamisessa juuri IT-hallintamallin kehityspalvelumme auttaa. Niitä ovat esimerkiksi:

  • Nykyisen IT-hallinnan kypsyystason analysointi ja vertailu alan standardeihin
  • Paremman hallinnointimallin jalkauttaminen toimintatapojen ja prosessien avulla
  • Näkyvyyden parantaminen ohjelmistojen nykyiseen käyttöasteeseen, lisenssiomaisuuden tehokas hallinta sekä pilviomaisuuden (SaaS ja julkipilvi) hallinta ja optimointi
  • Nykyisten ohjelmistovaatimusten hahmottaminen ja tulevien ohjelmisto- tai pilvitarpeiden suunnittelu
  • Teknisten muutosten vaikutusten ymmärtäminen esimerkiksi siirryttäessä fyysisestä ympäristöstä virtuaaliseen tai omistuslisensseistä palveluntarjoajan ylläpitämiin palveluihin tai pilvipalveluihin.
  • Ohjelmistovalmistajien auditoinneista aiheutuvien riskien ja budjetoimattomien kustannuserien pienentäminen
  • Kustannussäästöt
OHJATTU LÄHESTYMISTAPA Reittisi ohjelmisto- ja pilviomaisuuden onnistuneeseen hallintaan

Ennen kuin mitään isoja muutoksia lähdetään toteuttamaan, on syytä selvittää ympäristön ja prosessien nykytila. Crayonin prosessianalyysi perustuu vakioituihin haastatteluihin, jotka toteutetaan riittävän laajasti eri sidosryhmille. On tärkeää, että mukaan saadaan näkemys myös IT:n ulkopuolelta, jotta kyetään arvioimaan, miten eri toimintamallit on jalkautettu ja kuinka hyvin ne vastaavat tarpeeseen.

Crayonilla on vahva ymmärrys prosessien parhaista käytännöistä ja näkemys siitä, miten prosesseja kannattaa kehittää. Taustana työssä käytämme ITIL SAM ja ISO 19770-1 -viitekehyksiä. Projektin tavoitteena on antaa asiakkaalle luotettava käsitys prosessien nykytilasta ja tärkeimmistä kehityskohteista sekä luoda toimintasuunnitelma korjaustoimenpiteiden osalta.


Crayon ei jätä asiakkaitaan yksin IT-prosessien keskelle, vaan olemme mukana tukemassa asiakkaitamme tarpeen mukaan hallintamallien jokaisen kehitysvaiheen aikana aina suunnittelusta käyttöönottoon ja ylläpidosta optimointiin.

Crayonilla on web-pohjainen SAM-iQ-työkalu, johon analyysin tulokset ja toimintasuunnitelmat on mahdollista viedä. Työkalun käyttö kollaboraatiovälineenä mahdollistaa selkeän kokonaiskuvan säilyttämisen myös siinä vaiheessa, kun organisaation eri tahoille vastuutettuja toimenpiteitä toteutetaan.

Lisätietoja IT-hallintamallin kehityksestä ja SAM-iQ-työkalusta

Jos haluat lisätietoja palvelustamme tai SAM-iQ-työkalusta, ota yhteyttä!

 

Lataa englanninkielinen SAM-iQ-esite