Nyheter og kundeportaler

Derfor er overvåking og styring avgjørende for effektiv Software and Cloud Management

i Indirect Resellers, Direct Customers

I likhet med alle andre aspekter ved effektiv forretningsdrift, er (riktig) overvåking og styring en integrert del av administrasjonen av interne programvare- og skytjenester. Uten overvåking og styring har du ikke ordentlig kontroll over IT-investeringene dine. Det kan kanskje virke som en dristig påstand, men still deg selv følgende spørsmål:

  • Har organisasjonen din måttet gjennomgå en programvarerevisjon?

  • Har du noen gang oppdaget programvare i IT-miljøet deres som ikke var anskaffet og administrert av IT-avdelingen (skygge-IT)?

  • Har organisasjonen din noen gang måttet øke kostnadene betydelig for programvarelisenser på grunn av uforutsett utvikling i programvarebruken?

  • Har organisasjonen din noen gang vært utsatt for et cyberangrep forårsaket av sårbarheter i gammel eller uadministrert programvare?

    Hvis du kan svare ja på noen av disse spørsmålene, er sjansen stor for at din nåværende styring av programvare ikke er optimal.

 

 → Vi hjelper deg: Skaler IT-ressursene dine

 

Komponenter i et effektivt rammeverk for overvåking og styring

Strategi
En overordnet strategi for Software and Cloud Asset Management som beskriver elementer som det generelle omfanget, målene og delmålene, strategisk samordning med den overordnede IT-strategien, et veikart for eventuelle påkrevde initiativer og en kommunikasjonsplan.

Key Performance Indicators (KPIs)
Et sett av målbare resultattall som skal spore fremdriften og effektiviteten til de strategiske initiativene som er beskrevet i strategien. Jeg vil anbefale at driftsmessige, finansielle og strategiske nøkkeltall inkluderes.

Policyer
Et sett av lettfattelige fremgangsmåter som beskriver de trinnvise instruksjonene for å utføre en handling i en prosess.

Prosesser
Et sett av prosesser som beskriver serien av trinn (workflow) som er nødvendig for å oppnå et ønsket resultat på ethvert gitt tidspunkt i en programvares livssyklus. Prosessene bør inkludere et overordnet arbeidsflytdiagram og en matrise med rollene og ansvarsområdene til alle involverte aktører.

Prosedyrer
Et sett av lettfattelige fremgangsmåter som beskriver de trinnvise instruksjonene for å utføre en handling i en prosess.

 

Kom i gang

For å å forbedre selskapets effektivitet, vil det å bygge opp et styringsrammeverk som dette, i betydelig grad redusere sannsynligheten for at noen av de ovennevnte scenarioene skal inntreffe. Det vil også gi deg verdifull innsikt i og kontroll over IT-investeringene dine, som kan brukes til å ta mer velinformerte og effektive beslutninger nå og i fremtiden samt oppnå bedre forutsigbarhet.

 

Vurdere
For å komme i gang med å bygge opp rammeverket må du først vurdere organisasjonens basislinje og finne ut hva som allerede er på plass, og hvordan eksisterende styringselementer kan integreres i rammeverket. Jeg anbefaler at dette gjøres basert på standarder som ISO-19770-1, IAITAM beste praksiser og ITIL, for å etablere en velfundert basislinje som følger bransjestandarden.

 

Bygge
Så snart basislinjen er etablert, kan du oppnevne gruppen og personene som skal utforme et veikart og begynne å bygge opp rammeverket, med en pragmatisk tilnærming til hvordan de skal etablere fundamentet og oppnå raske resultater.

 

Administrere
Når rammeverket er opprettet og tatt i bruk, må det overvåkes, vedlikeholdes og administreres for å sikre effektivitet og skape den ønskede verdien. Dette gjøres gjennom regelmessig rapportering av de definerte nøkkeltallene til relevante interessenter, slik at eventuelle justeringer av strategien, veikartet eller andre relevante aspekter av styringsrammeverket kan foretas proaktivt uten å påvirke den daglige driften.

 

Dine tanker

Jeg har selv sett hvordan flere organisasjoner har slitt med å styre programvareinvesteringene sine effektivt fordi de ikke har hatt noe ordentlig styringsrammeverk. Når dette er sagt, vil jeg sette stor pris på å høre hva du selv tenker. Er du enig i denne tilnærmingen, eller har dere gjort det på en annen måte hos dere?


Ta gjerne kontakt med patrick.holm@crayon.com dersom du har kommentarer eller spørsmål.

 

 → Vi hjelper deg: Skaler IT-ressursene dine