Bistand ved lisensrevisjon fra Microsoft, AWS, Oracle, VMware, Adobe og IBM med flere Lisensrevisjon

Alle firmaer av en viss størrelse vil måtte gjennomføre til dels omfattende og tidkrevende lisensrevisjoner med jevne mellomrom. Crayon sin erfaring er at kunder som ikke håndterer slike prosesser i henhold til beste praksis eksponerer seg selv for en betydelig risiko - i forhold til omdømme og programvarekostnader!

Crayon har bred erfaring i å bistå våre kunder i gjennom lisensrevisjon. Ta kontakt i dag for en umiddelbar vurdering av ditt behov og fremgangsmåte skreddersydd for deg.

Vår rådgivning omhandler følgende momenter:

Datainnsamling

Hvilke datakilder som skal danne grunnlaget for revisjonen vil påvirke revisjonens utfall betydelig. Det er derfor viktig at kunden leverer de datagrunnlag som er relevante for lisensrevisjonen.

Lisenseierskap

Det er vår erfaring at det lisenseierskapet som presenteres i disse revisjonene fra revisor/programvareprodusentene ofte er mangelfull. En hovedoppgave er å sikkerstille at det lisenseierskapet som revisjonen presenterer inneholder kundens totale lisensportefølje.

Tolkning

Som et hvilket som helst annet regelverk, er det slik at regelverket til de store programvareprodusentene på flere områder er gjenstand for tolkning. Crayon bistår kunder i å tolke regelverk til kundens fordel slik at kundens interesser ivaretas på best mulig måte.

Forhandling

Dersom prosessen ender med et investeringsbehov bemanner vi samtlige av våre prosjekter med et team av rådgivere som innehar et bredt spekter av kompetanse. Vi bistår kunder med å fremforhandle gode løsninger på de revisjonene som avdekker manglende lisenser.

Prosjektledelse

Crayon har bistått et betydelig antall kunder med denne type prosesser, og denne erfaringen bruker vi til kundens fordel slik at tidsbruken som går med i denne type prosjekter minimeres.

 

Referansecaser