Software Asset Management

Analyse og Revisjonsbistand

Scenarioanalyse

Beslutninger vedrørende fremtidig avtalevalg for de største programvareprodusentene omhandler betydelige millionbeløp. En grundig analyse bør gjennomføres på flere nivåer før slike beslutninger fattes.

Crayon sin erfaring er at de kunder som er i stand til å belyse så mange aspekter av en fremtidig softwareavtale som mulig, er de som er best i stand til å forhandle frem optimale lisensavtaler med de største produsentene.

Crayon har gjennomført scenarioanalyser for flere av Europas største kunder og vi har bred erfaring i å bistå kunder i å fremforhandle optimale lisensavtaler på vegne av våre kunder. Hvilke lisensavtale den enkelte kunde skal inngå med produsentene avhenger av flere aspekter. Basert på en strukturert metodikk som vi har utviklet over flere år kartlegger vi de aspektene som er relevante for kunden og belyser konsekvenser ved disse.

 

Revisjonsbistand

Samtlige kunder av en viss størrelse vil måtte gjennomføre til dels omfattende og tidkrevende lisensrevisjoner med jevne mellomrom. Crayon sin erfaring er at kunder som ikke håndterer slike prosesser i henhold til beste praksis eksponerer seg selv for en betydelig risiko - i forhold til omdømme og programvarekostnader!

Crayon har bred erfaring i å bistå våre kunder i denne type prosesser. Vår rådgivning omhandler følgende momenter:

Datainnsamling - Hvilke datakilder som skal danne grunnlaget for revisjonen vil påvirke revisjonens utfall betydelig. Det er derfor viktig at kunden leverer de datagrunnlag som er relevante for lisensrevisjonen.

Lisenseierskap - Det er vår erfaring at det lisenseierskapet som presenteres i disse revisjonene fra revisor/programvareprodusentene ofte er mangelfull. En hovedoppgave er å sikkerstille at det lisenseierskapet som revisjonen presenterer inneholder kundens totale lisensportefølje.

Tolkning - Som et hvilket som helst annet regelverk, er det slik at regelverket til de store programvareprodusentene på flere områder er gjenstand for tolkning. Crayon bistår kunder i å tolke regelverk til kundens fordel slik at kundens interesser ivaretas på best mulig måte.

Forhandling - Dersom prosessen ender med et investeringsbehov bemanner vi samtlige av våre prosjekter med et team av rådgivere som innehar et bredt spekter av kompetanse. Vi bistår kunder med å fremforhandle gode løsninger på de revisjonene som avdekker manglende lisenser.

Prosjektledelse - Crayon har bistått et betydelig antall kunder med denne type prosesser, og denne erfaringen bruker vi til kundens fordel slik at tidsbruken som går med i denne type prosjekter minimeres.