Software Asset Management

SAM as a Service

Crayon sitt konsept for SAM as a Service innebærer at det etableres en status for omfattede programvareprodusenter og at dette regimet vedlikeholdes månedlig i henhold til markedets beste praksis. Crayon sitt SAM as a Service konsept består av flere sentrale elementer:

Verktøy
Det er viktig at tjenesten baserer seg på korrekte data, og at de dataene som samles inn er relevante. Crayon kan levere sin tjeneste sammen med allerede implementerte verktøy eller sammen med vårt egenutviklede verktøy Catch.

Kompetanse
Crayon leverer konseptet som en tjeneste til våre kunder og vi har opparbeidet en betydelig kompetanse innenfor SAM og lisensiering. Vi stiller med markedets mest kompetente ressurser tilgjengelig for våre kunder.

Rapportering
Gjennom månedlig avstemming av lisensregnskapet og utfyllende rapportering til dine beslutningstakere som belyser mulige risiki, non-compliance og optimaliseringsforslag gir vi deg en unik mulighet til å fatte korrekte og optimale beslutninger vedrørende programvarelisensiering.

Vår erfaring viser at organisasjoner som driver proaktivt håndtering av softwarelisenser forblir compliant over tid.

Catch License Management Tool

For å understøtte SAM as a Service leveransen er det nødvendig med regelmessig innsamling av data. Catch er et egenutviklet verktøy som brukes til å samle inn og organisere lisensrelevante data opp mot kundens programvare lisensavtaler.

Lisenser

Catch har et lisensarkiv hvor kundens avtaler og lisenser kan legges inn og knyttes opp mot eierskap basert på kundens ønskede lisensmessige organisering.

Software Inventory

Catch benytter AD og allerede eksisterende inventarsystemer som SCCM hos kunde til innsamling av Software Inventory data.

Catch har også en egen scanner funksjon som kan scanne enkeltmaskiner direkte der det ikke finnes inventarsystemer fra før. I tillegg kan kunden bruke et Catch vbs-script som f.eks. kjøres som logon-script der det er hensiktsmessig.

Innsamlet data importeres inn i en kundespesifikk SQL database der dataene kan bearbeides i forhold til optimal avstemming mot eierskap og lisensiering.

Compliance

I Catch kan SAM konsulenten gjøre en avstemming av eierskap opp mot bruk slik at kunden kan se om de er «compliant» eller ikke i forhold til de lisensavtaler de har med sine software leverandører.

Rapporter

Catch rapporterer på bl.a. software inventory, lisens – rett til bruk, lisensregnskapsbalanse og rapportene kan tilgjengeliggjøres på web som drilldown-rapport eller csv-fil for nedlasting til bruk i f.eks. excel.