Crayon Sweden Crayon AB - SAM tjänster
Crayon AB SAM-tjänster

SAM Tjänster

Exempel på SAM-tjänster

 • Föräljning av programvara och molntjänster
 • Licensrådgivning
 • Revisionsstöd
 • Nulägesanalys
 • Scenarioanalys
 • Design & Implementering

LICENSRÅDGIVNING

För våra kunder är vi det naturliga bollplanket i frågeställningar som rör programvara och licenser. Vi jobbar aktivt för att våra kunder långsiktigt skall få ut det mesta av sina investeringar. Köper du inte dina licenser från oss idag är du naturligtvis välkommen att välja oss som din licenspartner, då ingår den löpande rådgivningen kostnadsfritt. Om du vill fortsätt att göra dina licensinköp från en annan leverantör kan vi fortfarande hjälpa dig med dina frågor, fast då som konsulter. Ni kanske vill veta vilken licensmodell som passar er bäst, vilken avtalstyp som är mest förmånlig baserat på era förutsättningar, vilka möjligheter ni har om ni skall köpa eller sälja bolag eller kanske helt enkelt en objektiv bedömning av de förslag som er befintliga leverantör ger er. Frågorna kan vara många! Så länge det rör licenser och licenshantering har vi kompetensen och därmed svaren för att hjälpa er att fatta rätt beslut.

 

REVISIONSSTÖD

Det blir mer och mer vanligt att programtillverkare själva genomför kontroller över att verksamheters licensiering överensstämmer med de program som faktiskt nyttjas. Att genomföra en sådan revision är något som tillverkarna har rätt till enligt de licensavtal de tecknar med kunden. Dessa revisioner medför ett omfattande arbete för er verksamhet oavsett om man är rätt eller fel licensierade - och utgör vidare en risk. Tillverkarna tar juridiskt stöd i sina licensavtal och licensmodeller som kan vara omfattande och svårt att sätta sig in i med den pressade tidsplan som ofta en revision innebär. Crayon pratar samma språk som tillverkarna, vi kan juridiken, licensreglerna, revisionsprocessen och förstår de interna svårigheter som den licensansvarige står inför när all information som tillverkaren kräver ska samlas in, filtreras och sammanställas. Vi hjälper er att ta fram den information som krävs och svarar på de frågor som tillverkaren vill ha svar på.

 

NULÄGESANALYS

Hur ser vår program- och licenssituation ut just nu? Är vi rätt licensierade? Klarar vi en revision? Använder vi den programvara vi har rätt att nyttja? Finns det programvara vi inte använder? Frågorna är många. Vi kan hjälpa er att genomföra en nulägesanalys för att hjälpa er att få en bild över er befintliga situation - eller som ett första steg mot att skapa kontroll och möjliggöra införandet av en process för Software Asset Management. Nulägesanalyserna utförs till fast pris av våra SAM-konsulter och omfattar bl. a:

 • Fysisk inventering av installerade programvaror
 • Inventering av licens- och ägarbevis
 • Kontroll av insamlade data 

Rapport

 • Nulägesbeskrivning
 • Avvikelser
 • Rekommenderade åtgärder
 • Muntlig genomgång av rapporten

Rapporten som levereras behandlar följande områden:

 • Jämförelse av installerad programvara och licensinnehav; GAP-analys
 • Enkel omvärldsanalys; nya produkter och trender på marknaden
 • Uppgraderingsplan för produkter, vilket visar vikten av att aktivt arbeta med scenarioanalyser

SCENARIOANALYS

Vilka beslut skulle vi fatta om vi visste hur framtiden kommer att se ut?

Innan ny programvara upphandlas och avtal tecknas eller avslutas bör det ske en avstämning för att säkerställa att besluten och investeringarna ligger i linje med de faktiska behoven. Syftet är att skapa kontroll över kostnader och teknikval, genom att redan från början identifiera de faktorer som kommer att påverka de behov och kostnader som kan uppstå framåt i tiden.Tillverkarna är flexibla och erbjuder ofta flera olika produktpaketeringar, avtals- och licensformer, supportnivåer och prismodeller. Vi har en färdig modell för att, till ett fast pris, ta fram analyser som sträcker sig över tre (3) till nio (9) år och tydligt visa hur era teknikval och strategibeslut samt verksamhetsutveckling styr vilka licensavtal som är bäst lämpade för er. Syftet med analysen är att skapa ett intelligent och anpassat stöd i beslutsprocessen. 

SCENARIOANALYSERNA UTFÖRS AV VÅRA SAM-KONSULTER OCH OMFATTAR BLAND ANNAT:

 • Genomgång av er nuvarande situation; vad använder ni och vad har ni rätt att använda
 • Identifiering av faktorer som påverkar era framtida licensbehov
 • Mappning mot IT-strategi
 • Prognostisering
 • Scenarios
 • Ekonomi
 • Rekommenderade åtgärder
 • Beslutsstödsrapport
 • Muntlig genomgång av rapporten 

DESIGN OCH IMPLEMENTERING

Nyckeln till en stabil drift med god prestanda och hög säkerhet är en korrekt design. Om lösningen är riktigt planerad och väl dokumenterad innan implementeringsprojektet startar blir dessutom arbetet ofta färdigt i tid och till rätt kostnad.

Beroende på vilket Microsoftavtal er verksamhet har, kan ni ha tillgång till vouchers som innebär att Microsoft betalar för en konsultpartner som ni väljer för att hjälpa er med arbetet att planera för införandet av ny teknik. Detta går under benämningen Planning Services. Crayon är ett av de företag som är auktoriserade att genomföra ett sådana projekt. Vill ni använda någon annan av era konsultpartners kan vi även hjälpa till med den administration som krävs för att aktivera, allokera och utnyttja dessa vouchers. Genom olika bolag inom vår koncern och genom lokala samarbetspartners kan vi erbjuda er några av Nordens absolut främsta konsulter inom framförallt teknologier från Microsoft, Oracle, IBM, VMware, Symantec, Citrix etc.

Då en stor del av vår verksamhet omfattar licenser är det något vi tar till vara även när vi designar tekniska lösningar. Här skiljer vi oss från andra aktörer på marknaden. Detta innebär att vi vid teknisk design alltid tar hänsyn till licenskostnaden, något som är ovanligt när en lösning designas av ett vanligt konsultbolag eller en hårdvaruleverantör. Detta är en självklarhet för oss, då licenskostnaden kan göra att projektbudgeten inte uppfylls om den kommer som en överraskning i efterhand. Vi vet vad licenser kostar, så vi överdimensionerar inte lösningarna "för säkerhets skull", något som tyvärr är vanligt förekommande.  

Varför SAM?

 • Kontroll på budgetprocessen
 • Kostnadskontroll
 • Minskade finansiella och juridiska risker

 

Kontakt:
Claes Granath
Certified Software Asset Manager - CSAM
Tel: 08/50530789
Mail: claes.granath@crayon.com